Hon. Jason Klush

Hon. Jason Klush

Mayor

Hon. Michael Lombardo, Esq.

Hon. Michael Lombardo, Esq.

Member of City Council

Hon. Samuel “Danny”Argo

Hon. Samuel “Danny”Argo

Member of City Council

Hon. Kenneth Bangs

Hon. Kenneth Bangs

Member of City Council

Hon. Joseph McLean

Hon. Joseph McLean

Member of City Council

Hon. Christopher Latona

Hon. Christopher Latona

City Controller

Hon. Kathy Cunard

Hon. Kathy Cunard

City Treasurer